گرد و غبار، فردا و پس فردا هم، میهمان ناخوانده آسمان کشور است | فیلم

به گفته کارشناس هواشناسی، پدیده گرد و غبار، فردا و پس فردا هم در آسمان کشور تداوم خواهد داشت.

(۰)