بخش آی سی یو بیمارستان رسول اکرم در حال پر شدن است | فیلم

دکتر ریاحی،رئیس بیمارستان رسول اکرم:

متاسفانه بخش آی سی یو بیمارستان،از ده روز گذشته مجدد بازگشایی شده است و بخش اول آی سی یو در حال تکمیل است

بیماران سرپایی نیز در چند روز گذشته افزایش یافته و روند آن رو به رشد است.

(۰)