الزام به تزریق واکسن در کودکان ۵ تا ۱۱ سال | فیلم

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: افراد بالاتر از ۱۸ سال می توانند نسبت به تزریق دُز سوم واکسن کرونا اقدام کنند. پیشنهاد در مورد کاهش سن واکسیناسیون و تزریق واکسن به گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال به کمیته ملی واکسن داده شده که پس از تصویب، اجرایی خواهد شد.

(۰)