افزایش ۱/۵ تا ۳/۵ برابری تعرفه برق مشترکین پرمصرف از بهمن امسال | فیلم

 

افرادی که الگو را رعایت کنند نه تنها شامل هیچ‌گونه افزایش نرخی نخواهند شد بلکه در صورت صرفه‌جویی نرخ برق آن‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و چه بسا رقمی را از دولت بگیرد.

اگر مشترکی ۱۰۰ کیلووات ساعت بیشتر استفاده کند تا ۱/۵ برابر یعنی ۶۰۰ تومان، دوبرابر الگوی مصرف کیلوواتی ۱۰۰۰ تومان و سه برابر الگوی مصرف با قیمت هر کیلووات ساعت ۱۴۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

(۰)