کسانی که دو دوز واکسن زدند هم به امیکرون مبتلا می شوند | فیلم

معاون تحقیقات وزارت بهداشت: کسانی که دو دوز واکسن زدند هم به امیکرون مبتلا می شوند.

(۰)