رییس اداره پیشگیری از بیماری های واگیردار: همچنان سرماخوردگی کروناست | فیلم

سید محسن زهرایی رئیس اداره پیشگیری از بیماریهای واگیردار درباره شیوع کرونا و سویه امیکرون توضیحاتی ارائه داد. وی افزور همچنان سرماخوردگی کروناست.

تمامی علائم سرماخوردگی را باید کرونا در نظر گرفت.

(۰)