بررسی سلامت مسافران ورودی در مرزها | فیلم

دکتر گویا: برای افراد غیر ایرانی فعلاً از مبدا از کشورهایی که سویه اومیکرون در آنها مشاهده شده صدور روادید را لغو کرده ایم .

(۰)