چه کسانی دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند | فیلم

معاون وزیر بهداشت:

افراد بالای ۶۰ سال که بیش از ۴ ماه از تزریق دُز دوم واکسن شان گذشته، برای دریافت دُز سوم مراجعه کنند.

در مورد تزریق دُز سوم به افراد بالای ۵۰ سال هم تصمیم گیری می شود.

(۰)