میزان مرگ‌ و میر کادر پس تزریق واکسن نزدیک به صفر شد | فیلم

عضو کمیته علمی کشوری کرونا:

میزان مرگ‌ و میر کادر پس تزریق واکسن نزدیک به صفر شد.

این در حالی است که قبل از واکسیناسیون، بیشترین میزان مرگ‌ و میر مربوط به این قشر بود.

به دلیل انجام واکسیناسیون، پس از سفر اربعین و سفرهای چند هفته اخیر شاهد اوج‌ گیری کرونا نبودیم.

(۰)