ربیعی: فقط واکسن برکت و پاستور در سبد واکسن داخلی کرونا هستند | فیلم

سخنگوی دولت:

از مجموع هفت هشت نوع واکسن که نامزد واکسن داخلی مبارزه با کرونا هستند، تنها برکت و پاستور در سبد واکسن کشور هستند.

برکت دو میلیون دوز واکسن تولید کرده است که در حال گذراندن تست پایداری هستند.

(۰)