رئیس جمهور: ساعات خاموشی باید مشخص باشد | فیلم

دکتر حسن روحانی: به جز مواردی که به شیوه خودکار برق قطع می شود، ساعات خاموشی، در سه هفته آینده که هوا بسیار گرم است، باید مشخص شود تا مردم بتوانند برنامه ریزی کنند.

(۰)