امسال، بدترین سال بارندگی در ۵۲ سال گذشته | فیلم

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در سال آبی گذشته، ۱۴۶ میلیمتر بارندگی داشتیم که حدود نصف متوسط بارندگی ایران (۲۴۰ میلیمتر) است.

آقای تقی زاده خامسی در ارتباط با رسانه ملی، با اشاره به اینکه آب و برف به هم پیوسته است، افزود: مردم فکر می‌کنند که این دو از هم جدا هستند، درصورتی که ما برای ساعات اوج (پیک) مصرف، حدودا ۱۰ درصد برق را از راه نیروگاه‌های برق آبی تامین می‌کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در ادامه با بیان اینکه طبیعتا وقتی که آب کم باشد روی برق هم اثر گذار خواهد بود، گفت: مهر تا مهر، سال آبی که حدود ۳ ماه تا این سال باقی نمانده و بعید است که در این مدت بارندگی جدی داشته باشیم.

تقی زاده خامسی گفت: عدد بارندگی در سال گذشته آبی به حدود ۱۴۶ میلیمتر رسیده که در مقایسه با متوسط بارندگی ایران که حدود ۲۴۰ میلیمتر بوده، عدد بسیار پائینی است که تقریبا حدود ۴۲ درصد نسبت به متوسط ۵۲ سال اخیر عقب و ته جدول هستیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: امسال بدترین سال از نظر بارندگی طی ۵۲ سال گذشته است و در مقایسه با سال گذشته در وضعیت بد آبی کشور هستیم.

(۰)