جزئیات شناسایی و پذیرش بیماران نیازمند به بستری در بیمارستان با سامانه ۶۰۷۰ | فیلم

معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران درباره جزئیات شناسایی و پذیرش بیماران نیازمند به بستری در بیمارستان با سامانه ۶۰۷۰ توضیح می دهد…

(۰)