لحظه تزریق نخستین واکسن مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کووایران برکت به مینو محرز | فیلم

تصویری از لحظه تزریق نخستین واکسن مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کووایران برکت را مشاهده می کنید. نخستین واکسن مرحله سوم واکسن کووایران برکت به خانم دکتر مینو محرز تزریق شد.

(۰)