تزریق نخستین دوز استنشاقی واکسن رازی کووپارس | فیلم

ویدئویی از لحظه ترزیق نخستین دوز استنشاقی واکسن رازی کووپارس را می بینید.

(۰)