سایت های غیر مجاز فروش بلیط تعطیل خواهند شد | فیلم

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: امیدواریم بتوانیم در چارچوب دستورالعملهای ستاد ملی کرونا در ایام عید پروازهای ایمنی را داشته باشیم.

(۳۱)