تفاوت کرونای انگلیسی و چینی چیست؟ | فیلم

دکتر مسعود مردانی متخصص بیماری های عفونی توضیح می دهد که تفاوت کرونای انگلیسی و چینی چیست.

(۳۴)