در کلیه رشته های دانشگاه آزاد امتحانات به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد | فیلم

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی: در کلیه رشته ها و شاخه های تحصیلی؛ امتحانات به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.

(۷۱)