رفتاری که بر کاهشی شدن روند کرونا، بیش از همه تاثیر داشته است | فیلم

رفتاری که بر کاهشی شدن روند کرونا، بیش از همه تاثیر داشته است و تاثیر محدودیت های جدید در جلوگیری از شیوع کرونا را از زبان دکتر “سید عباس متولیان” دکتری اپیدمیولوژیست را می شنوید.

(۲۹۴)