با توجه به رعایت نسبی مردم به پروتکل های بهداشتی علت افزایش شیوع کرونا در چیست؟ | فیلم

معاون کل وزیر بهداشت پاسخ می دهد که با توجه به رعایت نسبی مردم به پروتکل های بهداشتی علت افزایش شیوع کرونا در چیست.

(۴۲)