هرگونه علائم بیماری سرماخوردگی را باید کرونا تصور کرد | فیلم

دکتر سید علیرضا ناجی رئیس مرکز ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: هرگونه علائم بیماری سرماخوردگی باید کرونا تصور شود، مگر اینکه عکس آن ثابت شود.

باید جلو تجمع مردم را بگیریم. اعتقادی به موج دوم و سوم ندارم، موج اول کنترل نشده و همچنان ادامه دارد.

(۲۲)