جزئیات اجرای طرح رایگان دوگانه سوزکردن خودروها | فیلم

طرح دوگانه سوزکردن خودروها برای ۱ میلیون ۴۶۴ هزار خودرو که خودروهای عمومی، تاکسی و وانت ها که بحث بار عمومی مسافر را به عهده دارند می باشد و مسافربری های شخصی و بحث تاکسی های اینترنتی و تاکسی ها و خودروهای ساماندهی شده و آژانس ها شامل فاز دوم خواهد شد و تاکنون ۱۲۳ هزار خودرو در سامانه ثبت نام کردند.

(۳۰)