روزانه ۱۵ تا ۲۰ هزار کارت سوخت تحویل داده می شود | فیلم

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: کارت سوخت کسانی که تا پایان خرداد ثبت نام کردند تحویل شده یا در حال تحویل است.

۵۵۰ هزار متقاضی جدید از تیرماه اضافه شده که به تدریج کارتهایشان صادر و ارسال می شود ، متقاضیان نگران نباشند.

(۱۵)