چه کسانی نمی توانند وام ودیعه مسکن دریافت کنند؟ | فیلم

شهرزاد دانشمندی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: متقاضیانی که مبلغ ودیعه ملک کمتر از مبلغ مورد درخواست بوده است، تاریخ اجاره نامه ها مربوطه به سال قبل بوده و یا فاقد کد رهگیری می‌باشد و همچنین در مواردی برای یک کد پستی چند اجاره نامه معرفی شده است.

(۷)