بررسی وضع مهدهای کودک در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس | فیلم

وزیر آموزش و پرورش گفت: وضع کنونی مهدهای کودک ها در کمیسیونی مشترک جزئیات مدیریت متمرکز مهد کودک ها را بررسی می کند.

“محسن حاجی میرزایی” در حاشیه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه مهدهای کودک انضباط لازم را ندارد، گفت: بخشی از مهد کودک ها زیر نظر بهزیستی و بخش آموزشی آن بر اساس قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در جلسه مشترک با مسئولین سازمان بهزیستی توافق شد ضمن ایجاد وحدت در مدیریت، کمیسیونی تشکیل شود تا برای تعیین تکلیف وضعیت و کیفیت مهدکودک ها جزئیات بیشتر را آماده کند.

(۲۸)