گرفتن هزینه بابت تحویل کتاب در مدارس ممنوع | فیلم

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش:

مدارس برای تحویل کتب درسی نباید پول بگیرند.

مبلغی که در سامانه ثبت سفارش پرداخت می شود، هزینه نهایی کتاب هاست و والدین نباید پول دیگری در جای دیگر پرداخت کنند.

(۱۱)