پذیرش دانشجو به سه صورت حضوری، مجازی و ترکیبی از ۱۵ شهریور | فیلم

مدیرکل برنامه ‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم: دانشگاه ها از حدود ۱۵ شهریور به سه صورت حضوری، مجازی یا روش الکترونیکی و ترکیبی که ترکیبی است از مجازی و حضوری از این دو دانشجویان را پذیرش می کنند.

(۴)