چگونگی پرداخت کرایه در زمان اجرای طرح فاصله گذاری در تاکسی ها | فیلم

قنادان، مدیر عامل تاکسیرانی تهران: شرایط مسافرگیری برای رانندگان تاکسی با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی است و هزینه نفر چهارم باید بین سه مسافر سرشکن شود.

(۱۵)