نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی: هیچکدام از تخفیف ها واقعی نیست | فیلم

نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی: هیچکدام از تخفیف ها واقعی نیست و خریداران همواره متضرر می شوند.

حقیقت اعلام داشت برخی اوقات کارخانجات افزایش قیمت را اعمال می کنند، اما برخی اوقات که نمیتوانند این افزایش قیمت را انجام دهند از وزن بسته بندی می کاهند.

(۵)