تدابیر وزیر آموزش و پرورش برای دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند | فیلم

وزیر آموزش و پرورش درباره دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند صحبت کرد.

(۲)