رئیس بیمارستان سینا: موج برگشت بیماران غیرکرونایی به بیمارستان ها کلید خورده است | فیلم

رئیس بیمارستان سینا، در بررسی وضع کرونا در ایران بیان کرد، موج برگشت بیماران غیرکرونایی به بیمارستان ها کلید خورده است.

 

(۲)