استاندار گیلان: محورهای اصلی و شریانی به جز اسالم به خلخال باز است | فیلم

ارسلان زارع استاندار گیلان: محورهای اصلی و شریانی به جز اسالم به خلخال باز است. از ۲۵۰ هزار مشترک، برق ۸۵ هزار مشترک وصل شده است.

(۵۲)