تاخیر در پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل نداشتن دید مناسب | فیلم

جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور: پروازها در فرودگاه مهرآباد به دلیل نداشتن دید مناسب با تاخیر انجام می شود.

(۶۴)