بارش نخستین برف پاییزی در مشگین شهر – اردبیل | فیلم

به دنبال ورود سامانه بارشی، شهرستان مشگین شهر شاهد اولین بارش برف پاییزی بودند.

برف مشگین شهر | تگ

برف مشگین شهر | تگ

(۱۲۹)