توضیحات رئیس بنیاد مستضعفان درباره ادامه کار ساخت آزاد راه تهران شمال | فیلم

صحبت های پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان درباره ادامه کار ساخت آزاد راه تهران شمال که منوط به منتفع بودن مستضعفان می باشد.

(۷۵)


75
بازدیدها