شرط معافیت بنگاه های اقتصادی از پرداخت بیمه تا پایان سال ۹۷ | فیلم

رئیس جمهور گفت: اشتغال از مهمترین مسائل کشور است و در زمان تبلیغات انتخاباتی به هر استانی که می رفتم مهمترین درخواست مردم به ویژه جوانان تحصیل کرده اشتغال بود.
او با بیان اینکه در کشور ما ۱۲ میلیون جوان تحصیل کرده داریم و هر سال نیز تعداد زیادی فارغ التحصیل می شوند گفت: ما باید شغل و امیدواری ایجاد کنیم و برای این منظور نیازمند یک حرکت فوق العاده هستیم.
رئیس جمهور افزود: در بحث اشتغال روستایی باید تمامی منابع تا پایان تیر آینده مصرف شود و به دست مردم برسد و شغل نیز ایجاد شده باشد و استانداران باید کار را آغاز کنند و وزارت کشور نیز نظارت کند.
آقای روحانی گفت: کار باید انجام شود و یک روز تأخیر در زندگی جوانان مسئولیتش با ماست و اگر یک روز جوانی بیکار باشد چون بیکاری عامل مفسده است باز هم ما مسئول هستیم.
او آموزش حین کار را ضروری برشمرد و افزود: این کار باید از امروز آغاز شود و تا پایان سال ۹۷ هر کارفرمایی که جوانی را مشغول کار کند از دادن حق بیمه تا پایان سال ۹۷ معاف می شود و دولت نیز بحث بیمه حوادث را نیز بر عهده می گیرد.
رئیس جمهور گفت: این قدر با مقررات و بخشنامه ها و تبصره ها راه را نبندیم و باید راه را باز کنیم تا مردم خود نیز وارد بازار کار شوند.

(۵۰)


50
بازدیدها