تاثیر نحوه رانندگی در میزان حق بیمه از ماه آینده | فیلم

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر شرکت‌های بیمه بعد از اخذ کد یکتا می توانند بیمه شخص ثالث را صادر کنند. از اول مهرماه امسال رانندگان باید صاحب کدیکتا شده باشند که این کد باعث می شود تا کل سوابق فرد در یک لحظه بازبینی شود.

او گفت: ما در برنامه ششم باید به ویژگی های یک راننده نیز توجه کنیم مثل اینکه راننده زن است یا مرد، جوان است یا میانسال که این امر موجب می شود تا نرخ بیمه نامه ها متناسب با راننده تعریف شود.

همتی ادامه داد: زمانی که رقم دیه زیاد می شود حواشی ها هم شکل می گیرد از جمله اینکه افراد تصادفات سوری شکل می دهند تا نصف یک دیه را بگیرند که با هوشیاری ما و پلیس این ترفندها کنترل شده است.

رئیس بیمه مرکزی تصریح کرد:پیش بینی شده است کسانی که نمره منفی در راهنمایی رانندگی دارند به نرخ بیمه نامه آنها اضافه گردد و راهنمایی رانندگی باید تا ششم بهمن ماه سامانه را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند و سامانه متمرکز بیمه با سامانه راهنمایی رانندگی ارتباط پیدا می کند و بیمه نامه باید بر اساس ویژگی های هر فرد صادر شود.

(۲۹)


29
بازدیدها