درمان و دارو در کدام بیمارستان‌ها رایگان است | فیلم

سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی با مشارکت کارفرمایان، کارگران و بیمه شدگان اداره می شود و یک روحیه سه جانبه گرایی دارد که در جهت حل مشکل فقر مطلق حرکت می کند.

نوربخش گفت: خدمات درمانی سازمان از دو طریق انجام می شود. افراد بیمه شده به همراه افراد تحت تکفل تحت پوشش بیمه هستند که می توانند با فرانشیز های مشخص شده از خدمات بیمه ای استفاده کنند. مراکز ملکی سازمان کاملا رایگان هستند اما مراکز درمانی فرانشیز می دهند. تنها بیمارستانی که به صورت هیئت مدیره ای اداره می شود بیمارستان میلاد است که هزینه های درمان و دارو رایگان است. ۷۱ بیمارستان در سطح کشور هستند که در این بیمارستان های تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هیچ مبلغی نباید دریافت کنند و کاملا رایگان هستند؛ ۱۶۴۰ قلم دارو بر اساس مصوبه هیئت وزیران تحت پوشش بیمه هستند. البته در همین موارد هم اگر هزینه های مازاد باشد نیز کمک می شود.

(۶۹)