زمین خوردن رئیس جمهور لبنان در نشست سران عرب | فیلم

در حالی که سران کشورهای عربی در نشست سران اتحادیه عرب در امان پایتخت اردن برای گرفتن عکس دسته جمعی آماده می شدند “میشل عون” رئیس جمهور لبنان به شدت با صورت به زمین افتاد. اطرافیان عون بی درنگ به طرفش شتافتند و به وی کمک کردند از زمین بلند شود. پس از آن مشاهده شد که عون آسیبی ندیده است.
بیست و هشتمین نشست سران عرب با حضور سران ۱۸ کشور و نمایندگان سایر کشورهای عضو اتحادیه عرب، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی، دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل اتحادیه افریقا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افتتاح شد.میشال عون ۸۲ ساله سال گذشته و پس از آنکه پست ریاست جمهوری لبنان خالی مانده بوده به این منصب برگزیده شد.بیشتر سران کشورهای عربی، سالخورده هستند و در هنگام حضور در نشست های بین المللی با مشکلات متعددی مواجه می شوند.

(۸۱)


81
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>