آلودگی شدید هوا در چین ٢۴ برابر بیش از استاندارد بهداشت جهانی | فیلم

آلودگی شدید هوا در چین ٢۴ برابر بیش از استاندارد بهداشت جهانی

سطح آلودگی هوا در پکن ۲۰-۲۴ بار بیش از استانداردهای بهداشت جهانی است. چندین استان در شمال چین با آلودگی شدید هوا مواجه هستند به گونه ای که در برخی موارد نمی توان بیش از ٢٠٠ متر جلوی خود را دید.

(۲۶)