خودداری ورزشکار الجزایری از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی | فیلم

امنیه بلقاضی، قهرمان جودوی قاره آفریقا در مسابقات قهرمانی جهان مراکش پس از آنکه با ورزشکار صهیونیستی رقیب شد ترجیح داد برای حفظ عزت ملت بزرگ الجزایر و به رسمیت نشناختن این رژیم جعلی از این مسابقه انصراف دهد.

(۲۷)