بارش شدید تگرگ، برف و باران در مدینه منوره | فیلم

بارش شدید تگرگ، برف و باران در مدینه منوره و چند شهر دیگر عربستان، به خودروها آسیب زد و مدارس را تعطیل کرد

(۴۲۱)