سخنرانی های تد؛ یک سرگرمی غیرمعمول بعد از مدرسه | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد. دانگ وو جنگ یک سرگرمی غیرمعمول بعد از مدرسه دارد. جنگ، که هنگام سخنرانی ۱۵ سال داشت، داستانی روایت می کند از این که چطور زندگی در جنگل بتونی سئول الهام بخش او برای ساختن یک کمان تمام عیار بود.

نمایش پرتاب یکی از کمان های زیبای دست سازش را ببینید.

(۲۱۳)