سخنرانی های تد؛ کمک به رشد مجدد اخلاقی مغز | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد. دانیل ریسل مغزهای افراد روانی و مجرم( و موشها) را مطالعه می کند.

وی پرسش جدی را مطرح می کند: بجای حبس کردن این مجرمان، چرا نباید از دانسته هایمان درباره مغز برای کمک به اصلاح و بازپروری آنها استفاده کنیم؟ به عبارت دیگر: اگر مغز توانایی رشد مسیرهای عصب تازه ای را بعد از صدمه دارد… آیا توانایی کمک به رشد مجدد اخلاقی مغز را داریم؟

(۳۸۳)