اصلاح سر مشتریان با آتش | فیلم

اصلاح سر مشتریان با آتش

آرایشگر فلسطینی با آتش زدن موی مشتریان خود به وسیله نوعی پودر اشتعالزا و افشانه، اقدام به اصلاح سر آن‌ها می‌کند.

(۹۴)