تولید برنج مصنوعی دانه بلند از برنج نیم دانه | فیلم

تولید برنج مصنوعی دانه بلند از برنج نیم دانه

این دستگاه از چین وارد ایران شده است و برنج‌ دانه بلند مصنوعی تولید می کند.

برنج‌های دانه بلند و محصول این دستگاه، همان برنج‌های خردشده یا نرمه هستند که با استفاده از دستگاه ابتکاری چینی ها و صدالبته با افزودن اسانس، نشاسته و… شبیه برنج واقعی می شوند. برنج‌ های خردشده یا نرمه پس از ورود به این دستگاه خمیر شده و سپس این خمیر قالب‌ بندی یا رنده شده و درنهایت برنج‌ های دانه بلند  وارد بازار می شوند.

(۳۹۳)


393
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>