سخنرانی‌های تد؛ ارائه گونه‌ای جدید از تصویربرداری بسیار سریع | فیلم

رامش راسکار، فمتو فوتوگرافی، گونه‌ای جدید از تصویربرداری بسیار سریع رو ارائه می‌کند که جهان را در یک ترلیون فریم در ثانیه نشان می‌دهد، آنقدر جزئی نگر که خود نور را در حال حرکت نمایش می‌دهد.

این فناوری ممکن است در آینده به کمک ساخت دوربین‌هایی بیاید که با آنها بتوان زوایای خارج از دید را ببینیم یا درون بدن را بدون استفاده از پرتو X مشاهده کنیم.

 

(۲۰۶)