سخنرانی‌های تد؛ دارو درمانی‌های مجاز و غیرمجاز | فیلم

ایوان اورانسکی، سردبیر بخش سلامت رویترز، هشدار می‌دهد که ما از یک اپیدمی پیش‌شرط های نامعقول رنج می بریم (مانند دیابت بالقوه، سرطان بالقوه، و بسیاری دیگر).

در این بحث جذاب از TEDMED او نشان می‌دهد که چگونه در بهداشت و درمان می‌توانیم با صحبت درباره‌ درس مهمی که از بیس بال می‌گیریم، راه حلی پیدا کنند.

(۲۱۸)