سخنرانی‌های تد؛ چگونه برای تغییرات اجتماعی سرمایه‌گذاری کنیم | فیلم

در انگلستان، ۶۳ درصد از مردان که دوره کوتاه مدت زندان را به پایان رسانده‌اند، در طول یک سال جرم دیگری را مرتکب می‌شوند. برای اینکه جرمی مرتکب نشوند نیاز به آموزش‌های شغلی، تحصیلی و درمانی دارند، که باید سخاوتمندانه پرداخت شود.

“توبی اکل” ایده‌‌اى بلندپروازانه را برای اینکه چگونه این تغییرات ایجاد شود را مطرح می‌کند؛ مواردی مانند اوراق مشارکت بهبود اجتماعی؛ اوراق مشارکت غیر معمولی که کمک می کند تا طرح‌های صندوق با هدف اجتماعی از طریق پول بخش خصوصی ایجاد شود، در صورتی که طرح‌ها کار‌امد باشند دولت مبلغ سرمایه و سود آن را به سرمایه‌گذار پرداخت خواهد کرد.

(۲۰۱)


201
بازدیدها