سخنرانی‌های تد؛ ایده‌ای نوین در زبان تصویری | فیلم

در خلال کار با افرادی که در ارتباط کلامی ناتوان بودند، ایده زبانِ تصویر به فکر فردی به نام “آچیت نارایانان” خطور کرد؛ تا واژگان و مفاهیم را به صورت الگویی کنار هم بگذارد.

این ایده اکنون قلب نرم افزاری است به نام “فری اسپیچ/ گفتار مستقل” که به امکانات بسیار بالقوه، که به برقراری ارتباطِ افراد داری اختلالات گفتاری کمک می‌کند.

 

(۱۰۶)